Timed Up and Go Test (TUG)

Timed Up and Go Test

“รักษาดีต้องวัดผลได้”
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลการรักษาต้องมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญต้องสะดวกและใช้ได้ง่ายในทางคลินิก

Timed Up and Go Test (TUG)
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดใช้ในการประเมินความสามารถในการเดิน (walking ability) และความเสี่ยงในการหกล้ม (Fall risk) ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และผู้ป่วยพาร์กินสัน อุปกรณ์มีเพียง
1.เก้าอี้มีพนักพิง
2.ระยะทาง 3 เมตร
3.นาฬิกาจับเวลา