ผู้ป่วย

การฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation)

Stroke Rehabilitation

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรือตัน (Stroke) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด ควรเริ่มทันทีเมื่ออาการทางระบบประสาทและสัญญาณชีพคงที่ ระบบประสาทจะมีการฟื้นตัวได้เอง (Spontaneous recovery) หลังจากที่สมองได้รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 3 เดือนแรก ถ้าหลัง 6 เดือนแล้ว การฟื้นตัวจะช้าลง ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ในช่วง 3-6 เดือนแรก จะทำให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการได้เร็ว

Wii-habilitation ฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

Wii-habilitation

อาการแขน-ขาอ่อนแรงครึ่งซีกซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ / อัมพาต สูญเสียการทรงตัวและมีปัญหาด้านการเดิน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมากขึ้น เช่น การฝึกทรงตัวโดยใช้เกมส์ Wii-based balance exercise ให้ผู้ป่วยฝึกการยืนทรงตัวโดยถ่ายน้ำหนักซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง ในขณะยืนบน balance board

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT)

Body Weight Support Treadmill Training (BWSTT) จากงานวิจัยสู่การนำมาใช้ฝึกเดินทางคลินิก

การเดินอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองและเซลล์ประสาทในไขสันหลังที่ชื่อว่า Central Pattern Generator (CPG) ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาบริเวณสมองหรือไขสันหลังจึงมักจะมีปัญหาด้านการเดิน

Four Square Step Test

Four Square Step Test

” Four Square Step Test “

หนึ่งในตัวชี้วัดทางคลินิกที่ใช้วัดความสามารถในการทรงตัว (dynamic standing balance) โดยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเดินข้ามสิ่งกีดขวางตามช่องสี่เหลี่ยมและจับเวลาที่ทำได้ การเดินจะเดินตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ และเดินกลับทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ โดยทิศทางการเดินประกอบด้วย เดินไปด้านหน้า เดินไปด้านข้าง และเดินถอยไปด้านหลัง (ทดสอบการทรงตัวได้ทุกทิศทาง)

Timed Up and Go Test (TUG)

Timed Up and Go Test

“รักษาดีต้องวัดผลได้”
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลการรักษาต้องมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญต้องสะดวกและใช้ได้ง่ายในทางคลินิก

Timed Up and Go Test (TUG)
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดใช้ในการประเมินความสามารถในการเดิน (walking ability) และความเสี่ยงในการหกล้ม (Fall risk) ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และผู้ป่วยพาร์กินสัน อุปกรณ์มีเพียง
1.เก้าอี้มีพนักพิง
2.ระยะทาง 3 เมตร
3.นาฬิกาจับเวลา

การฝึกผู้ป่วยเดินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัว

เครื่องช่วยพยุงน้ําหนักตัว

20 มกราคม 2562
วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด
ขอนำเสนอการฝึกผู้ป่วยเดินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัว
#bodyweightsupport
#eldeptclinic

Scroll to Top