stroke

การฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation)

Stroke Rehabilitation

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรือตัน (Stroke) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด ควรเริ่มทันทีเมื่ออาการทางระบบประสาทและสัญญาณชีพคงที่ ระบบประสาทจะมีการฟื้นตัวได้เอง (Spontaneous recovery) หลังจากที่สมองได้รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 3 เดือนแรก ถ้าหลัง 6 เดือนแล้ว การฟื้นตัวจะช้าลง ดังนั้นการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ในช่วง 3-6 เดือนแรก จะทำให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการได้เร็ว

การฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation) Read More »

ผู้สูงอายุเดินช้าเป็นเรื่องปกติจริงหรือ?

์Normal gait speeds

ผู้สูงอายุเดินช้ากว่าวัยรุ่นคงเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเดินช้ากว่าคนช่วงอายุเดียวกันที่มีสุขภาพดี ทำให้เราสงสัยได้ว่า อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่น การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัวที่ไม่ดี การรับรู้ของข้อต่อลดลง หรือความกลัวในการหกล้ม เป็นต้น การเดินช้าลงในลักษณะนี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหา 

แล้วเราวัดความเร็วในการเดินได้อย่างไร?

ผู้สูงอายุเดินช้าเป็นเรื่องปกติจริงหรือ? Read More »

Wii-habilitation ฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

Wii-habilitation

อาการแขน-ขาอ่อนแรงครึ่งซีกซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ / อัมพาต สูญเสียการทรงตัวและมีปัญหาด้านการเดิน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมากขึ้น เช่น การฝึกทรงตัวโดยใช้เกมส์ Wii-based balance exercise ให้ผู้ป่วยฝึกการยืนทรงตัวโดยถ่ายน้ำหนักซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง ในขณะยืนบน balance board

Wii-habilitation ฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) Read More »

Scroll to Top