Timed Up and Go Test

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม

Five Times Sit-to-Stand Test

คุณมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่?

หกล้มเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ การหกล้มเกิดขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การลุกยืนหรือการเดิน โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นตามอายุ วันนี้เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดนำตัวอย่างการทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้วางแผนและประเมินผลการรักษาให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวได้ 

อยากรู้ว่าผู้สูงอายุที่บ้านมีความเสี่ยงต่อการหกล้มหรือไม่? ไปดูการทดสอบพร้อมๆ กัน

Timed Up and Go Test (TUG)

Timed Up and Go Test

“รักษาดีต้องวัดผลได้”
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลการรักษาต้องมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญต้องสะดวกและใช้ได้ง่ายในทางคลินิก

Timed Up and Go Test (TUG)
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดใช้ในการประเมินความสามารถในการเดิน (walking ability) และความเสี่ยงในการหกล้ม (Fall risk) ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และผู้ป่วยพาร์กินสัน อุปกรณ์มีเพียง
1.เก้าอี้มีพนักพิง
2.ระยะทาง 3 เมตร
3.นาฬิกาจับเวลา

Scroll to Top