Wii-habilitation

Wii-habilitation ฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

Wii-habilitation

อาการแขน-ขาอ่อนแรงครึ่งซีกซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ / อัมพาต สูญเสียการทรงตัวและมีปัญหาด้านการเดิน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมากขึ้น เช่น การฝึกทรงตัวโดยใช้เกมส์ Wii-based balance exercise ให้ผู้ป่วยฝึกการยืนทรงตัวโดยถ่ายน้ำหนักซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง ในขณะยืนบน balance board

Wii-habilitation เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

เกมส์เพื่อการฟื้นฟู

ในปี 2006 บริษัท Nintendo ได้พัฒนาเกมส์ Wii ขึ้น และวางจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากการเล่นเกมส์ Wii เพื่อความสนุกสนานแล้ว เกมส์ Wii ยังถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีงานวิจัยที่ศึกษาผลการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกด้วยเกมส์ Wii พบว่าความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นเมื่อวัดผลด้วย Berg balance scale, Timed up and go test, และ Functional reach test

Scroll to Top